Lưu trữ thẻ: propylene Đông Nam Á trái chiều do tình trạng bất khả kháng của SCG; giá ethylene Đông Bắc Á trượt xa hơn