Lưu trữ thẻ: Việt Nam đặt kế hoạch đến năm 2030 mục tiêu sẽ giảm 75% rác thải nhựa đại dương

Việt Nam đặt kế hoạch đến năm 2030 mục tiêu sẽ giảm 75% rác thải nhựa đại dương

Chất thải nhựa đại dương trở thành mối nguy lớn cho môi trường biển bởi có số lượng lớn, đặc tính khó phân hủy trong môi trường biển và khả năng di chuyển xa.